马来西亚张钊汉原始点推广中心 – 原始点医学基础班(第27期)- 基础班录取名单公告

马来西亚张钊汉原始点推广中心原始点医学基础班(第27期)- 基础班录取名单公告

请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!

日期:9月21日(星期六)时间:09:00 – 18:00

基础班地点:Tan’Yaa Hotel by Ri-Yaz
Block 3520, Jalan Teknokrat 6, Cyber 5, 63000 Cyberjaya, Selangor.
地图链接:Tan’Yaa Hotel by Ri-Yaz

** 此名单将陆续更新,至额满为止 **  

欲报名此课程,详情请点此  

姓名 (中) 姓名 (英) 性别 編號
1 刘祖宁 Low Zu Ning 2511 /2019
2 陈燕玲 Chan Yen Ling 2512 /2019
3 刘顺昌 Low Soon Chong 2513 /2019
4 杨智强 Yong Tze Chiang 2514 /2019
5 黄武强 Wee Boo Kiong 2515 /2019
6 吴新民 Goh Sim Min 2516 /2019
7 廖素芬 Liaw Sok Hoon 2517 /2019
8 李美玲 Lee Mee Ling 2518 /2019
9 刘健龙 Low Kien Loong 2519 /2019
10 赖燕容 Lai Yen Yeong 2520 /2019
11 曾繁才 Chan Fung Choy 2521 /2019
12 管秀凤 Kuon Siew Fong 2522 /2019
13 徐貴誠 Chee Khoi Sia 2523 /2019
14 李素菱 Lee Shwu Ling 2524 /2019
15 郭素燕 Kay So Yen 2525 /2019
16 蔡依郿 Chai Yee Mui 2526 /2019
17 李碧玲 Lee Pih Ling 2527 /2019
18 熊于瑋 Yoong Lai Wei 2528 /2019
19 王福财 Ong Hook Chai 2529 /2019
20 李素菱 Lee Shwu Ling 2530 /2019
21 钟世良 Chong Shah Leong 2531 /2019
22 吳欽福 Supardi Gozali 2532 /2019
23 刘友美 Lau Yu Mei 2533 /2019
24 黄丽萍 Wong Li Ping 2534 /2019
25 马思扬 Mah Sze Yong 2535 /2019
26 赖文琳 Lai Boon Ling 2536 /2019
27 江宝珠 Kong Poh Choo 2537 /2019
28 梁誉耀 Leong Yee Yew 2538 /2019
29 练家慧 Lean Kah Wai 2539 /2019
30 徐美英 Su Bee Eng 2540 /2019
31 陈扬威 Tan Yang Wei 2541 /2019
32 陈劲辉 Edwin Chan Chin Hui 2542 /2019
33 洪敦明 Ang Duen Ming 2543 /2019
34 张月兰 Chong Yit Lang 2544 /2019
35 苏若香 Soh Loke Cheong 2545 /2019
36 郭婉诗 Kok Wan Shi 2546 /2019
37 萧友凤 Siow Yu Fong 2547 /2019
38 许振强 Khor Chin Keong 2548 /2019
39 侯金福 How Kim Hock 2549 /2019
40 谢佩妮 Chia Peiny 2550 /2019
41 梁坤发 Leong Khoon Hust 2551 /2019
42 杨玉繁 Yong Yuet Fund 2552 /2019
43 洪亿风 Ang Yes Hoong 2553 /2019
44 謝愛麗 Chia Ai Lee 2554 /2019
45 谭桂英 Tham Kwai Yin 2555 /2019
46 陈秀今 Chin Siew Chean 2556 /2019
47 蔡锦镇 Chua Kim Chin 2557 /2019
48 陈振坤 Tan Chin Kun 2558 /2019
49 朱秀夷 Chow Sau Yee 2559 /2019
50 苏良辉 Soh Leong Hooi 2560 /2019
51 李秋韵 Lee Chew Ying 2561 /2019
52 李卓锺 Lee Cheak Choong 2562 /2019
53 苏楷哲 Su Khai Jhe 2563 /2019
54 罗雯君 Loh Wern Chuin 2564 /2019
55 朱秀凤 Chow Sau Hong 2565 /2019
56 彭晶晶 Pee Jing Jing 2566 /2019
57 莊惠茱 Chuang Huei Chu 2567 /2019
58 朱运彩 Choo Yoon Choy 2568 /2019
59 蔡秋芬 Chua Chew Hoon 2569 /2019
60 李明齐 Lee Beng Kee 2570 /2019
61 林利宜 Lim Ngi Lee 2571 /2019
62 張月兰 Chong Yit Lang 2572 /2019
63 Kok Saw Mei 2573 /2019
64 林慧錂 Lim Hui Ling 2574 /2019
65 黄其泰 Wong Kee Tai 2575 /2019
66 杨嘉丽 Yong Kah Lai 2576 /2019
67 熊伟翔 Yong Wee Siang 2577 /2019
68 杨翘菱 Yong Seow Ling 2578 /2019
69 赖则君 Lai Jee Ching 2579 /2019
70 莊永瑞 2580 /2019
71 温新妹 Wan Sim Mooi 2581 /2019
72 张惠芬 Cheong Huey Fen 2582 /2019
73 林彩雲 Lim Chai Woon 2583 /2019
74 李國順 Lee Guo Soon 2584 /2019
75 李勤 Lee Kian 2585 /2019
76 袁士雁 Yeng Sei Yien 2586 /2019
77 赖淑云 Lai Sook Wan 2587 /2019
78 李裕坤 Lee Loo Khon 2588 /2019
79 林绣玉 Lim Siew Gaik 2589 /2019
80 梁敬丽 Leong Kin Lai 2590 /2019
81 杜美君 Thu Mai Chin 2591 /2019
82 陈国强 Chan Kok Keong 2592 /2019
83 马秀萍 Ma Siew Phing 2593 /2019
84 黄振威 Ng Chin Wei 2594 /2019
85 赖稚鸿 Lye Chee Shoung 2595 /2019
86 萧金莲 Siow Kim Lim 2596 /2019
87 汪佩玲 Ang Pay Ling 2597 /2019
88 朱意敏 Choo Ee Min 2598 /2019
89 郑秀莲 Tay Siew Lian 2599 /2019
90 陈扬斌 Tan Yang Ping 2600 /2019
91 梁柱源 Leang Chue Yuen 2601 /2019
92 谢丽盈 Sia Lih Yin 2602 /2019
93 蕭志倫 Siew Kin Lun 2603 /2019
94 蕭美婷 Seow May Thim 2604 /2019
95 張慧臻 Chang Hwei Chin 2605 /2019
96 陈国俊 Tan Kok Jiun 2606 /2019
97 吴䨒衫 Goo Geok Kian 2607 /2019
98 邹华瑛 Cher Hua Eng 2608 /2019
99 罗家慧 Log Kah Hooi 2609 /2019
100 张国怀 Cheong Kok Huai 2610 /2019
101 张丽香 Cheong Ley Hiong 2611 /2019
102 戴仁汇 Tai Yuan Fui 2612 /2019
103 蔡绣丽 Chai Siew Lee 2613 /2019
104 陳燕從 Tan Yan Chong 2614 /2019
105 刘燕兰 Law Yee Lan 2615 /2019
106 陳妍如 Tan Yen Ru 2616 /2019
107 饶慧嘉 Ngiow Huey Jai 2617 /2019
108 劉思維 Low Shi Wei 2618 /2019
109 傅鈿心 Foo Set Ngot 2619 /2019
110 陈庆英 Tan Kheng Eng 2620 /2019
111 陳沿霖 Tan Yen Lin 2621 /2019
112 廖世花 2622 /2019
113 萧玉玲 Siow Yoke Ling 2623 /2019
114 Chen Fui Ling 2624 /2019
115 李洁云 Lee Chea Yun 2625 /2019
116 石天保 Seak Thean Pow 2626 /2019
117 谢婷婷 Cheah Ting Ting 2627 /2019
118 卢妙娥 Loo Mieo Ngo 2628 /2019
119 潘筞德 Pua Eng Tiek 2629 /2019
120 颜意清 Gan Ee Ching 2630 /2019

活动说明:

 1. 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。
 2. 若已有原始点健康手册2018.V15 (繁体) 或 2018.V15 (简体) ,请务必携带。
 3. 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
 4. 于上课前,务必先反复观看张钊汉医师 最新讲座影片~2018.08台北提升讲座 及 原始点手法最新修正(2018),只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
 5. 开放名额:200 名。学员需年满十八岁以上。
 6. 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
 7. 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
 8. 学员必须自行查阅官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
 9. 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
 10. 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
 11. 学员报到时间:
  基础班: 08:15-08:45
  手法班: 12:15-12:45
 12. 请准时报到。
 13. 现场不开放候补,请勿至现场等候。
 14. 谢绝于会场内录音、摄影。
 15. 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
 16. 讲师:发心资深志工群。
 17. 参加费用:免费。

欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。

感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。

~*我要捐款支持原始点*~

附:

 1. 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
 2. 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背马来西亚张钊汉原始点推广中心之宗旨,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
 3. 推广中心之权利:
  a) 推广中心保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
  b) 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,推广中心将保留举办与否之绝对权利。

课程地点:

Tan’Yaa Hotel by Ri-Yaz
Block 3520, Jalan Teknokrat 6, Cyber 5,
63000 Cyberjaya, Selangor.
地图链接:Tan’Yaa Hotel by Ri-Yaz