Pertubuhan C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia (C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia Organisation)

Pertubuhan C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia (C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia Organisation) (简称”中心”)的原始点推广服务,全程均由原始点发心志工,无私奉献服务,无须任何费用。在您前往寻求帮助过程中,若发現其有存在违背中心之言行,请及时回报给我们,便於我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。 The services and activities of Pertubuhan C.C.H.

Read more