Pertubuhan C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia (C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia Organisation) 【马来西亚张钊汉原始点推广中心】今年已迈入了十周年推广

感谢民众的护持和无私奉献的志工们,让我们可以在推广原始点的道路上继续前进。献上中心十周年精彩回顾视频! This year marks the 10th anniversary of Pertubuhan C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia (C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia Organisation).

Read more